Mali delničarji za prednostno obravnavo statuta Luke Koper

V Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) so danes na koprsko okrožno sodišče naslovili prošnjo za prednostno obravnavo njihovega tožbenega zahtevka v zvezi z oktobra sprejetimi spremembami statuta Luke Koper. Svojo prošnjo utemeljujejo s tem, da je zadeva pomembna tako za Luko Koper in njene delničarje kot za razvoj korporacijskega prava pri nas.

Kot so v društvu poudarili v sporočilu za javnost, je za obe stranki v postopku pomembno, da se zadeva čim prej zaključi, "saj je sedaj vzpostavljeno stanje, ki ne koristi niti toženi stranki niti njenim delničarjem, za kar pa ni krivo Društvo MDS, kot to poskušajo posamezniki prikazati v javnosti".

Spremembe statuta, ki so jih delničarji potrdili na oktobrski skupščini, so po mnenju društva nezakonite, saj nasprotujejo tako zakonu o gospodarskih družbah kot zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Spremenjeni statut na eni strani namreč odstopa od določil omenjenih zakonov v delu, ki se nanaša na pristojnost uprave kot organa družbe oziroma posameznega člana uprave, na drugi strani pa podeljuje praktično neomejene pristojnosti predsedniku nadzornega sveta Luke Koper, opozarjajo v društvu.

Delničarji Luke Koper so na oktobrski skupščini na predlog Slovenske odškodninske družbe sprejeli več sprememb statuta. Te med drugim predvidevajo, da nadzorni svet poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe; da ima uprava največ tri člane, od katerih je eden delavski direktor; da je za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu uprave dovolj navzočnost vsaj polovice nadzornikov, pri čemer mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta; in da mora imeti predsednik uprave najmanj univerzitetno izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah.

V Društvu MDS so nato vložili izpodbojno tožbo ter dosegli, da je koprsko okrožno sodišče v začetku novembra ustavilo postopek vpisa sprememb statuta vse do pravnomočne odločitve o izpodbojni tožbi.

Po seji nadzornega sveta Luke Koper minuli petek pa je prva nadzornica Alenka Žnidaršič Kranjc pozvala vse lastnike koprske družbe, ki s tožbo onemogočajo vpis statuta družbe v sodni register, da ukrenejo vse, da omogočijo učinkovito imenovanje in razreševanje uprave.

Na omenjeni seji so nadzorniki, predstavniki kapitala, predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča pozvali k častnemu odstopu, zaradi obstrukcije predstavnikov zaposlenih pa niso mogli glasovati o odpoklicu Gašparja Mišiča. Tovrstna obstrukcija po mnenju Žnidaršič Kranjčeve ne bi bila mogoča, če bi bil v veljavi novi statut družbe.