NA UP PROMOVIRALI 15 NOVIH DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI: Razglasili tudi 19 novih rednih profesoric in profesorjev

Koper

Na Univerzi na Primorskem je prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP prof. dr. Štefko Miklavič v ponedeljek promoviral 15 novih doktoric in doktorjev znanosti. Na današnji inavguraciji pa je razglasil 19 novih rednih profesoric in profesorjev za različna znanstvena področja.

Na letošnji promociji, s katero so na univerzi tudi pričeli Teden Univerze na Primorskem, so bili promovirani tudi doktorandi in doktorandke iz preteklega študijskega leta, saj je bil dogodek zaradi epidemiološke situacije lani prestavljen. Znanstveni naziv so prejeli:

dr. Manca Volk Bahun: na UP Fakulteti za humanistične študije je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Mehanizmi pojavljanja snežnih plazov v slovenskih Alpah", pod mentorstvom doc. dr. Blaža Komaca in somentorstvom izr. prof. dr. Matije Zorna,

dr. Matic Batič: na UP Fakulteti za humanistične študije je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca 1. svetovne vojne do kapitulacije Italije", pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Klabjana in somentorstvom doc. dr. Petre Kavrečič,

dr. Tine Bertoncel: na UP Fakulteti za management je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Managerial early warning system and decision making model in the context of Industry 4.0 / Managerski sistem zgodnjega obveščanja in model odločanja v kontekstu industrije 4.0", pod mentorstvom prof. dr. Maje Meško,

dr. Petra Kunc: na UP Fakulteti za management je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Povezovanje srednješolskega izobraževanja in gospodarstva, učinki na brezposelnost ter inovativnost", pod mentorstvom prof. dr. Žige Čeparja in somentorstvom prof. dr. Boruta Likarja,

dr. Petra Kunc

dr. Rado Pezdir: na UP Fakulteti za management je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Finančna in ekonomska analiza vzporedne ekonomije", pod mentorstvom prof. dr. Janeza Šušteršiča,

dr. Nataša Kobal: na UP Fakulteti za management je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Cultural distance, competitive advantage and firm performance of small and medium size enterprises in the United Arab Emirates / Kulturna razdalja, konkurenčne prednosti in poslovna uspešnost malih in srednje velikih podjetij v Združenih arabskih emiratih", pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava in somentorstvom izr. prof. dr. Matevža Raškovića,

dr. Manica Remec: na UP Pedagoški fakulteti je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Z zdravjem povezana vedenja predšolskih otrok in življenjski slog njihovih staršev", pod mentorstvom izr. prof. dr. Petre Dolenc,

dr. Tamara Štemberger Kotnik: na UP Pedagoški fakulteti je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Dejavniki spodbujanja zdravstvene pismenosti", pod mentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana in somentorstvom doc. dr. Katarine Babnik,

dr. Micael Alexi Toledo Roy: na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Cubic Vertex-transitive Graphs Having an Automorphism With Few Orbits / Kubični vozliščno tranzitivni grafi, ki premorejo avtomorfizem z majhnim številom orbit", pod mentorstvom prof. dr. Primoža Potočnika in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujduroviča,

dr. Jamolbek Mattiev: na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Clustering Class Association Rules to Form a Meaningful and Accurate Classifier / Uporaba razvrščanja v skupine na klasifikacijskih asociacijskih pravilih za tvorbo smiselnih in natančnih klasifikatorjev", pod mentorstvom doc. dr. Branka Kavška in somentorstvom doc. dr. Jerneja Vičiča,

dr. Matic Batič

dr. Maja Gržina Cergolj: na UP Fakulteti za humanistične študije je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Informacijske tehnologije v učnem procesu drugega jezika: poučevanje italijanščine kot drugega jezika v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom na dvojezičnem območju slovenske Istre", pod mentorstvom prof. dr. Mitje Žagarja in somentorstvom doc. dr. Neve Čebron,

dr. Aleksandar Jašarević: na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Status in mobilnost žensk v kontekstu interpretacije železnodobnih elit severne Bosne / Status i mobilnost žena u kontekstu interpretacije željeznodobnih elita sjeverne Bosne", pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa Kavurja in somentorstvom doc. dr. Martine Blečić Kavur,

dr. Helena Vidović: na UP Pedagoški fakulteti je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv vodenja šole na profesionalni razvoj učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev«, pod mentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana in

dr. Katerina Merše Lovrinčević: na UP Pedagoški fakulteti je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Strokovne podlage za izobraževanje pediatričnih medicinskih sester s področja tandemskega dojenja", pod mentorstvom prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec.

dr. Andrej Jerman: na UP Fakulteti za management zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Model kompetenc v pametnih tovarnah: študija primera v avtomobilski industriji", pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Bertonclja in somentorstvom doc. dr. Boruta Kodriča.

Od ustanovitve leta 2003 do danes je na Univerzi na Primorskem doktoriralo 285 doktoric in doktorjev znanosti.

dr. Maja Gržina Cergolj

Novi redni profesorji in nove redne profesorice Univerze na Primorskem pa so:

UP Fakulteta za humanistične študije:

prof. dr. Jožica Škofič za področje Slovenskega jezika,

prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin za področje Medijev in komuniciranja,

prof. dr. Nives Zudič Antonič za področje Italijanske književnosti,

prof. dr. Vlado Kotnik za področje Antropologije.

UP FAMNIT:

prof. dr. Elena Bužan za področje Biokemije,

prof. dr. Peter Korošec za področje Računalništva in informatike,

prof. dr. István Kovács za področje Matematike,

prof. dr. Martin Milanič za področje Matematike,

prof. dr. Andreja Kutnar za področje Znanosti o lesu,

prof. dr. Vito Vitrih za področje Matematike,

prof. dr. Gaj Vidmar za področje Biomedicinske statistike.

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica:

prof. dr. Tadeja Jere Jakulin za področje Poslovno-organizacijske znanosti v turizmu,

prof. dr. Maja Uran Maravić za področje Poslovno-organizacijske znanosti v turizmu,

prof. dr. Ksenija Vodeb za področje Poslovno-organizacijske znanosti v turizmu.

UP Pedagoška fakulteta:

prof. dr. Amalija Žakelj za področje Didaktike matematike.

UP Fakulteta za vede o zdravju:

prof. dr. Nejc Šarabon za področje Fizioterapije in za področje Kineziologije.

UP Fakulteta za management:

prof. dr. Brigita Skela Savič za področje Managementa,

prof. dr. Žiga Čepar za področje Ekonomije,

prof. dr. Tina Vukasović za področje Trženja.