SOUSTVARJAM SKUPNOST SE NADALJUJE: Izolani, oddajte svoje projektne predloge za prihodnje leto!

Izola

Občina Izola je objavila poziv občankam in občanom, naj v okviru participativnega dela proračuna oddajo svoje projektne predloge za prihodnje leto. Za ta namen je predvidenih 110.000 evrov z DDV. Oblikovani sta bili dve območji, da bi bila porazdelitev projektov čim bolj enakomerna – ob upoštevanju velikosti in števila prebivalcev v krajevnih skupnostih. Prvo zajema krajevni skupnosti Jagodje – Dobrava in Korte, drugo pa krajevne skupnosti Izola staro mesto, Haliaetum in Livade. Vsakemu območju bo v letnem proračunu namenjenih po 55.000 evrov.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občanke in občani. Občina jim na ta način omogoči, da sami predlagajo in odločijo, kateri projekti so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini. 

S projektom Soustvarjam skupnost želi občina občanke in občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po njihovi meri in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja. Projektni predlogi na dveh območjih občine bodo v naslednji fazi izvajanja participativnega proračuna izbrani na podlagi glasovanja občank in občanov v času od 24. do 30. oktobra 2022.

Oddaja projektnih predlogov

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Izola lahko oddajo projektne predloge na posebnem obrazcu, ki ga posredujejo po e-pošti na naslov: soustvarjam.skupnost@izola.si ali po pošti na naslov Občine Izola, s pripisom projekt Soustvarjam skupnost, oz. ga oddajo osebno v glavni pisarni Občine Izola. Obrazec za oddajo projektnega predloga je dostopen na občinski spletni strani ter v času uradnih ur v glavni pisarni Občine Izola in na sedežih krajevnih skupnosti. Predloge je mogoče oddati do 30. septembra 2022.

Projektni predlogi, ki jih bodo oddali občanke in občani, morajo med drugim prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine, biti morajo skladni z razvojnimi usmeritvami občine, zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti ter realno izvedljivi v proračunskem letu 2023. Predlagatelji morajo pridobiti tudi verodostojen popis del ali predračun za izvedbo projekta, finančno pa so lahko posamezni projekti ovrednoteni med 3.000 in 25.000 evri. Pogoji in obrazci so razvidni na POVEZAVI.

Občankam in občanom bo zagotovljena pomoč pri izpolnjevanju obrazca. Prihodnji teden bo občina organizirala predstavitve participativnega proračuna po posameznih krajevnih skupnostih, kjer bo ta podrobneje predstavljen.

Natančneje:

- v Kortah 13. 9. 2022 ob 17.00,

- v Kulturnem domu Izola 14. 9. 2022 ob 10.00,

- v Mestni knjižnici Izola 14. 9. 2022 ob 17.00,

- v Gostilni Jasna 15. 9. 2022 ob 17.00.

Preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov

Pravočasno prispele predloge bo preučila komisija za participativni proračun (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. Preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov ter njihovo morebitno usklajevanje s predlagatelji bo potekalo od 3. do 14. oktobra 2022

V prvi fazi bo komisija preverjala skladnost predlogov s pogoji za kandidiranje projekta. Zlasti bodo preverili časovni, ekonomski, finančni, zakonodajni, zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti predlaganega projekta. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali navedenim pogojem in bodo ocenjeni kot izvedljivi, bodo uvrščeni na glasovanje in javno objavljeni. Potrjeni predlogi bodo objavljeni na spletni strani Občine Izola.

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 24. do 30. oktobra 2022

Občanke in občani bodo lahko oddali svoj glas na sedežu občine in sedežih krajevnih skupnosti Korte, Jagodje – Dobrava ter Livade. Natančnejše termine in lokacije za glasovanje bo Občina Izola objavila naknadno.

Glasovali bodo lahko vsi, ki imajo stalno prebivališče v občini Izola in bodo dne 24. oktobra 2022 dopolnili vsaj 15 let. Vsak upravičenec glasovanja bo lahko oddal en glas za projekt. Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna.

Umestitev izglasovanih projektov v proračun

Umestitev izglasovanih projektov v proračun bo potekala tako, da jih bo komisija po pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja razvrstila in jih potrdila kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje občine. Vrstni red izglasovanih projektov za posamezno območje bo odvisen od števila prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 55.000 evrov za posamezno območje. 

Komisija bo pripravila končni predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Izola za proračunsko leto 2023, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Dodatne informacije: Luka Ogrin, tel. 05 66 00 303, v času uradnih ur/e-pošta: soustvarjam.skupnost@izola.si.