OBČINA IZOLA ZAPOSLUJE: Iščejo tri občinske redarje

Izola

Občina Izola je objavila javni natečaj za zasedbo treh uradniških delovnih mest občinski redar v Občinskem inšpektoratu in redarstvu. Za prijavo imate čas še do vključno 13. februarja 2021.

Pri izbranem kandidatu se bo med drugim preverjalo, ali ima opravljeno "Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv", pri čemer se šteje tudi opravljen "strokovni izpit na imenovanje v naziv" in/ali udeležba na pripravah na strokovni izpit za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral kandidat usposabljanje popraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Podobno se bo preverjalo, ali ima kandidat opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V kolikor kandidat tega še nima opravljenega, bo moral preizkus opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Natančna navodila, kaj mora vsebovati prijava, so dostopna v dokumentu Občine Izola. Zaželeno pa je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine.

Izbirni postopek bo predvidoma opravljen v več fazah, in sicer v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo bo predložil kandidat, pisnega preizkusa znanja ter osebnega razgovora.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo "Javni natečaj za uradniško delovno mesto občinski redar, št.110-2/2021", na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov posta.oizola@izola.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.