NOV DOSEŽEK IZ VRST PRIMORSKE UNIVERZE: Klavdija Kutnar postala predsednica Sveta RS za visoko šolstvo

Koper

Vlada RS je danes na svoji 25. redni seji imenovala nove člane Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, saj je dosedanjim potekel mandat. Mandat predsednika in članov sveta traja štiri leta, mandat predstavnikov študentov pa dve leti. Za predsednico je bila imenovana prof. dr. Klavdija Kutnar z Univerze na Primorskem, ki ima svoje predstavnike tudi med člani sveta. Ti so: prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič in izr. prof. dr. Gregor Pobežin ter prof. dr. Dragan Marušič, ki je član po položaju rektorja. 

Svet šteje 17 članov, ki so imenovani, in 7 članov po položaju. Mandat predsednika in članov Sveta RS za visoko šolstvo traja 4 leta, mandat predstavnikov študentov pa 2 leti. Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije. Pristojnosti sveta določa 49. člen Zakona o visokem šolstvu. Te so: svetovanje pri strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva, pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, pri načrtovanju razvoja visokega šolstva; podaja mnenja k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij; opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Deli novico: