KANDIDAT ZA PIRANSKEGA ŽUPANA: Glas za Gašparja Gašparja Mišiča je naložba v razvoj skupnosti (VIDEO)

Piran

Gašpar Gašpar Mišič se je za kandidaturo na letošnjih županskih volitvah v Piranu odločil, ker ve, da zna, zmore in hoče s svojim znanjem in izkušnjami pomagati razvojno upočasnjeni skupnosti pri odpravi urbanističnih anomalij in izgradnji manjkajoče družbene ter gospodarske javne infrastrukture. V volilno kampanjo vstopa z zavedanjem, da ima piranska občina izjemen razvojni potencial, ki že desetletja čaka na učinkovito ekipo, ki bo znala udejanjiti volilne obljube. Ne identificira se kot politik. Želi pomagati Piranu, mestu, v katerem je uspel in do katerega čuti veliko obveznost.

Zakaj ste se kot uspešen podjetnik odločili za kandidaturo za župana občine Piran?

Kandidiram zato, ker znam, zmorem in hočem s svojim znanjem in izkušnjami pomagati naši razvojno upočasnjeni skupnosti pri odpravi urbanističnih anomalij in izgradnji manjkajoče družbene in gospodarske javne infrastrukture. V volilno kampanjo vstopam z zavedanjem, da ima naša občina izjemen razvojni potencial, ki že desetletja čaka na učinkovito ekipo, ki bo znala udejanjiti volilne obljube. Ne identificiram se kot politik. Želim pomagati Piranu, mestu, v katerem sem uspel in do katerega čutim veliko obveznost. Vseskozi sem podpiral umetnike, ljudi, ki so dali dušo za kulturo te skupnosti. Vesel sem, če lahko vračam kraju, v katerem sem uspel. To me tudi žene naprej.

V Piranu živim od svojega 14. leta, poznam probleme prebivalcev. Želim si, da bi bile pomanjkljivosti enkrat za vselej odpravljene. Resda se vsi trudijo, da bi našli rešitve, a žal povečini neuspešno in rezultat njihovega truda je bila utrujenost. Prepričan sem, da mora vodja znati sprejemati preudarne odločitve in tudi prevzeti odgovornost za skupnost ter narediti nekaj več. Kjerkoli sem bil doslej aktiven, od gospodarstva do lokalne politike, so za menoj ostali uspeh in rezultati. Obenem se zavedam, da je vodja samo prvi med enakimi, da je uspeh timsko delo, kjer mora vsakdo poskrbeti za svoj del naloge, da je optimalno opravljena. Zato postavljam medsebojne odnose, dialog in učinkovitost na prvo mesto.

Cesta Gorgo-Košta

Za kaj si boste kot župan prizadevali?

Prizadevanja bom usmeril v ustvarjanje boljših bivalnih pogojev in pozitivnega vzdušja, da Piran zaslovi kot občina zadovoljnih in zdravih ljudi vseh generacij. Poskrbeli bomo za kakovostno izvajanje javnih storitev, za najmlajše, za mlade in starejše občane, za učinkovitejšo stanovanjsko politiko, boljše pogoje za izobraževanje, gospodarski razvoj, kvalitetno prometno infrastrukturo, ob hkratni povečani skrbi za ohranjanje okolja. Razvoja naše občine ne vidim samo znotraj njenih administrativnih meja, ampak v povezavi s celotno Istro, v kateri smo vsi povezani med seboj, z isto kulturo in istimi potrebami po sodelovanju. Znati se moramo pogovarjati, dogovarjati in zgraditi učinkovito ter ponosno skupnost.

Cesta Gorgo-Košta

Kaj so prioritetne naloge?

Najprej se moramo zavedati, s čim razpolagamo in se poenotiti, kam želimo priti. Zavedati se je treba, da imamo probleme v prvi vrsti zaradi nesporazumov znotraj lokalne skupnosti in ne toliko zaradi zunanjih vplivov. Kot župan bom najprej vse občinske svetnice in svetnike pozval k predložitvi prioritet iz svojih programov, saj je 80 odstotkov vseh predvolilnih obljub enakih ali podobnih in jih lahko damo na skupni imenovalec, nato pa se moramo takoj lotiti njihove uresničitve.

Prednostno se moramo lotiti ureditve mirujočega prometa, ki onemogoča normalne življenjske pogoje vsem, od domačinov do obiskovalcev. Desetletja se čaka na infrastrukture rešitve, nimamo sprejetega občinskega prostorskega načrta, nimamo projektov, vemo pa, da brez gradbenih dovoljenj ne moremo kandidirati na razpisih in zato razvoj naše občine že desetletja stagnira. Torej, naloga bodočega občinskega sveta bo, da takoj začnemo s postopki in da se na zalogo za bodoče investicije pripravi dokumentacijo in pridobi gradbena dovoljenja. Tudi če takoj začnemo, bomo potrebovali nekaj let, da vse to uredimo, vendar ko bomo imeli gradbena dovoljenja na zalogi, bomo lahko uspešno kandidirali za evropska sredstva.

Cesta Gorgo-Košta

Prav pomanjkanje sredstev je večkrat omenjeno kot razlog za to, da se ne naredi nič. Kaj menite o tem?

Pomanjkanje finančnih sredstev je zelo prikladen izgovor za neučinkovitost, obenem pa se je sredstva v preteklosti porabljalo tudi za zgrešene projekte. V preteklosti so bili na voljo različni finančni viri, ki se jih ni v celoti izkoristilo. Zato postavljam učinkovitost na prvo mesto.

Kot podjetnik lahko trdim, da je znanje sveta vladar in ne denar. Denar je eden od mnogih produktov znanja. Če je poleg znanja še vztrajnost in usklajenost tima, potem je uspeh zagotovljen. Uspešni so tisti, ki znajo interno in eksterno delovati usklajeno, kar v občini Piran do sedaj ni bila praksa. Podrediti moramo osebne in strankarske interese ter se osredotočiti na skupno vizijo. Sredstva pa lahko pridobimo tudi na bolj inovativne načine.

Garažna hiša Piran

Kako?

Na primer z razpisom občinskih obveznic, s povabilom občankam in občanom, da sodelujejo pri investicijah za nove garažne hiše, s povabilom našim podjetnikom ipd. Poleg ustaljenih virov za financiranje projektov lahko gremo tudi v partnerstvo z zainteresiranimi prebivalci in podjetniki, saj je izgradnja garažnih hiš lahko dobra naložba, ki prinaša dolgoročno rento za bodoče generacije Pirančanov.

Vsekakor mi je ta oblika sofinanciranja bližje, kot da projekte izgradnje družbene in gospodarske javne infrastrukture prepuščamo tujim vlagateljem in tvegamo, da postanemo odvisni od njihovih ekonomskih interesov. Primer je obstoječa garažna hiša na Fornačah. Pomembno je, da se odločimo, kaj je prioriteta, kaj pa balast, kaj potrebujemo in kaj ne. Ne moremo sprejemati ad-hoc odločitev. Za pravilno prostorsko načrtovanje moramo vedeti, kaj so naši kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni načrti.

Garažna hiša Piran

Posebno pozornost namenjate razvoju gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest. Kako bi lahko to dosegli?

Najprej moramo odpraviti sezonskost turizma ter integrirati turistično infrastrukturo vseh štirih občin. Naše hotelirje moramo bolj povezati s ponudbo lokalnih pridelovalcev in občino, saj je sistem hotelov premalo vpet v energijo občine, v ustvarjanje lokalnih prebivalcev. V Portorožu se bolj razvija 'hotelizem' kot turizem, z redkimi izjemami. Pozimi pa vse ugasne, vse je fokusirano zgolj na štiri mesece, kar je napačno in to moramo spremeniti.

Zato bomo zasnovali program dogodkov v mesecu novembru, ki bo promoviral lokalne pridelovalce in njihove pridelke. Našo infrastrukturo moramo urbanistično zasnovati tako, da omogočimo samozaposlovanje in nova delovna mesta, ki niso vezana samo na turizem in sezonskost.

Garažna hiša Piran

Z namenom razvoja obrtništva in podjetništva, pridobitve vlagateljev in odpiranja novih delovnih mest, ki niso neposredno povezana s turizmom in niso odvisna od sezonskosti turizma, bomo v temeljnem prostorskem aktu (OPN-ju) določili lokacije za izgradnjo družbene in gospodarske javne infrastrukture ter obrtno–poslovne cone (ob bodoči HC Koper–Dragonja). V ta namen bomo predlagali odpravo pogoja izravnalne bilance pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna za potrebe izgradnje obrtno-poslovne cone ter druge družbene in gospodarske infrastrukture. K podpori bomo pozvali Obrtniško-podjetniško zbornico, Primorsko gospodarsko zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo ter Ministrstvo za kmetijstvo, v smislu iskanja kompromisov in razvojne uravnoteženosti kmetijstva in gospodarstva.

Ustvarili bomo prijaznejše pogoje za privabljanje vlagateljev in gospodarstvenikov k odpiranju proizvodnih obratov v občini Piran ter tako zagotovili, da bodo imeli mladi po zaključku študija in poklicnega usposabljanja možnost zaposlovanja in ustvarjanja družin v domačem kraju.

Športni park Lucija

Zelo je tudi pereča problematika stanovanj za mlade družine. Kakšno rešitev predvidevate?

V skladu z 241. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki omogoča občinske oprostitve komunalnega prispevka, bomo dopolnili Odlok o komunalnem prispevku Občine Piran, z možnostjo delne oprostitve do 50 odstotkov za posamezne vrste stanovanjskih stavb v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov ter delne oprostitve plačila komunalnega prispevka do 50 odstotkov za prizidave obstoječih objektovče se s tem rešuje stanovanjski problem otrok in mladih družin.

Pospešili bomo tudi vse začete in začeli nove postopke za čimprejšnjo izgradnjo zadostnega števila stanovanj za mlade družine. Začeli bomo na Košti, kjer imamo že gradbeno dovoljenje. Prav tako bomo začeli s postopki za saniranje propadajočih stavb v občinski lasti, ki jih bomo namenili za reševanje stanovanjske problematike. Za mlade družine je pomembno tudi to, da bomo vlagali v kvalitetne pogoje izobraževanja otrok, zgradili nov vrtec v Luciji in obnovili otroška igrišča, pristopili pa bomo tudi k sanaciji šolskih objektov.

Športni park Lucija

Mesto Piran ima svoje posebne probleme in potrebe, kako boste k temu pristopili? Katere rešitve prinašate?

Piranu bomo pomagali, da zaživi in da ponudi udobje Pirančanom, da se bodo nehali zaradi slabih bivalnih pogojev odseljevati iz Pirana, kar se je dogajalo v preteklosti. Zgraditi moramo mestotvorne vsebine, ki bodo tako Pirančanom kot obiskovalcem ponujale nekaj več, poskrbeti za kulturno in sakralno dediščino. Piran vidimo tudi kot mesto brez asfalta.

Pri obnovi kanalizacije, ulic in trgov bomo vse asfaltirane površine nadomestili s tlakovanjem iz naravnega kamna. V skladu s celostno prometno strategijo Občine Piran bomo nadaljevali z začetim predhodnim postopkom za sprejem OPPN-ja za izgradnjo centralne garažne hiše pod mestnim stadionom z logističnim centrom, s shrambnimi prostori za potrebe gospodinjstev, skladišči za obrtnike, trgovce, gostince, depoji. Piran vidimo tudi kot mesto brez pločevine.

Športni park Lucija

Po izgradnji centralne garažne hiše in logističnega centra pod mestnim stadionom bo Piran zaprt za avtomobilski promet. Omogočena bo dostava, javni potniški promet ter taksi služba. Izjeme za parkiranje v mestnem jedru bodo le invalidi, starejši občani ter družine z majhnimi otroki. Tudi prebivalcem mestnega jedra bo omogočeno parkiranje v mestu, vendar bo časovno omejeno. Uredili bomo problem protipoplavne zaščite Pirana. Izvedba mora temeljiti na uporabi naravnih materialov, v kamniti izvedbi in brez vidnih betonov.

Uredili bomo mestne plaže in trajno sanirali ter vzpostavili varno pešpot med Piranom in Fieso. To so samo nekatere izmed rešitev, ki so podrobneje predstavljene v našem programu.

Združena Lucija

Se boste na podoben način lotili urejanja problematike, s katero se sooča Portorož?

Tudi Portorož ima veliko nerešenih problemov, ki jih moramo začeti reševati takoj. Za rešitev problema mirujočega prometa bomo novelirali investicijski program in program komunalnega opremljanja ter preučili možnost realizacije garažne hiše Valeta. Pričeli bomo s postopkom ureditve centra Portoroža. Nadaljevali bomo s postopkom izgradnje nove promenade in varne kolesarske povezave od skladišč soli do Lucije. Poskrbeli bomo tudi za ureditev varnejših prehodov med hoteli in plažo ter izboljšali pestrost ponudbe z novimi vsebinami. Pričeli bomo s postopkom razširitve in izgradnje promenade od skladišč soli do Lucije z ločenima pasovoma za kolesarje in pešce.

Skladno z veljavnimi prostorskimi akti in OPPN bomo pričeli postopek za ureditev novega krajevnega pristanišča, kjer bodo poleg zadostnega števila komunalnih privezov urejeni tudi privezi za dnevne navtične obiskovalce. Vsa plovila iz Portoroža bodo preseljena v novo pristanišče, glavni pomol v Portorožu pa bo namenjen le izvajanju dejavnosti turističnih prevozov.  

Tudi v Strunjanu bomo začeli z reševanjem problematike mirujočega prometa na območju Krajinskega parka Strunjan z izbiro primerne lokacije za izgradnjo garažne hiše, odmik pločevine od strunjanskih solin in Stjuže ter drugimi ukrepi.

Združena Lucija

Večkrat omenjate projekt Lucija – mesto prihodnosti. Kaj predvideva?

Gre za načrt, poimenovan Združena Lucija – mesto prihodnosti. Nadaljevali bomo s postopkom optimizacije hitre ceste Jagodje–Lucija iz štiripasovnice v dvopasovnico, kar bo po izgradnji omogočilo ukinitev odcepa sedanje regionalne in tranzitne ceste, ki Lucijo grobo deli na dva dela od Podvozne ulice do krožišča v dolžini 600 m.

Na mestu sedanje ceste smo predlagali izgradnjo podzemne dvoetažne garažne hiše s kapaciteto 1000 parkirnih mest in centralnega parka nad garažno hišo, ki bi povezal Lucijo v urbano celoto in izboljšal mobilnost ter varnost pešcev. S tem projektom bi omogočili tudi zadostno število parkirnih mest. Za Lucijo načrtujemo izgradnjo športnega parka med regionalno cesto in obrtno cono Lucija ter številne druge projekte, ki si jih lahko preberete v našem volilnem programu.

Razvoj podeželja je prav tako v ospredju vašega programa. Kako boste pristopili k temu?

Z inovativnimi oblikami turizma bomo poskrbeli za enakomeren razvoj mesta in podeželja. Posebno skrb bomo namenili razvoju podeželja in ohranjanju poseljenosti na podeželju. V ta namen bomo pospešili gradnjo in posodabljanje infrastrukture ter podpirali razvoj obrti in turizma na podeželju, zavzemali se bomo za ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, kulturne krajine in obnovo kulturnih spomenikov ter objektov za turistične namene. Konkretno to pomeni izgradnjo nove ceste med Gorgom in Košto v Sečovljah, celovito rekonstrukcijo ceste ob Jernejevem kanalu, začetek postopka za sprejem OPPN-ja za celovito ureditev območja Kroga, izgradnjo nove kanalizacije in nove čistilne naprave v Sv. Petru in Novi vasi ter opredelitev razvojnih potencialov območij starega rudnika in letališča skupaj s krajani Sečovelj.

Vzpostavili bomo dialog s kmetijskimi pridelovalci, spodbujali razvoj sonaravnega kmetijstva z različnimi naložbami v kmetijska gospodarstva in opremo, subvencionirali zavarovalne premije ter nudili pomoč pri prijavah na razpise za pridobivanje raznih subvencij za kmetijstvo.

Združena Lucija

Boste pri vašem delu vključevali vse, ki lahko prispevajo k napredku občine, ne glede na politično barvo?

Začeti moramo celovito reševati problematiko na območju celotne občine. Če se bomo tega znali lotiti na pravi način, v sodelovanju z vsemi akterji in ne glede na politično barvo, bomo to tudi dosegli. Želim pomagati, da naredimo nekaj več. Kjer sem doslej deloval, sem vedno dokazal, da znam sodelovati v timu, da znam rešiti to, kar je bilo desetletja zanemarjeno.

Na primer, ko sem prišel na Okolje Piran, je bilo to zelo slabo stoječe javno podjetje, danes je eno izmed boljših, po boniteti odličnosti celo na vrhu med ostalimi komunalnimi podjetji. To znanje želim prenesti tudi na lokalno skupnost. Lahko vam zagotovim, da bom, če bom prevzel vodenje občine Piran, reorganiziral in motiviral občinsko upravo, da bo postala bolj učinkovita, saj se zdaj tudi zaradi slabih internih odnosov in komuniciranja med kabinetom župana in ostalimi uslužbenci ne premika v pravo smer.  

Zavedati se moramo, da so občinski uradniki na svojih delovnih mestih zaradi občank in občanov in da morajo delati za skupno dobro. Če bomo to imeli vedno pred seboj, potem bomo uspešna občina. Zagotavljam in obljubljam, da bo v štirih letih občina Piran dosegla velik napredek.

Deli novico: