IZOLSKI PODJETNIKI ZNOVA OPROŠČENI PLAČILA ODVOZA SMETI: Poslati je potrebno vlogo!

Izola

Komunala Izola bo, v sodelovanju z Občino Izola, gospodarskim subjektom, ki v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji niso smeli izvajati svoje glavne dejavnosti in posledično niso generirali odpadkov, v celoti oprostila plačilo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za obdobje od 1. do vključno 15. februarja.

Do oprostitve plačila bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti, v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov iz naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in ki bodo na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si poslali vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz poslovnega registra Ajpes, ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

Prejete vloge bodo obravnavane in, v kolikor se bodo izkazale kot upravičene, upoštevane pri obračunu za mesec april 2021.

Nadaljnje odločitve glede morebitne oprostitve plačila storitev zbiranja komunalnih odpadkov v naslednjih mesecih bodo na izolski komunali glede na potek izrednih razmer sprejeli naknadno.