17 NOVIH DOKTORJEV ZNANOSTI: Na primorski univerzi je potekala slovesna promocija (FOTO)

Koper

Na promocijah, ki sta minuli teden potekali v Pokrajinskem muzeju v Kopru, sta prorektorja prof. dr. Štefko Miklavič in izr. prof. dr. Boris Kavur v doktorje znanosti promovirala dr. Petro Furlan, dr. Martino Rodela, dr. Petro Kolenc, dr. Klemna Belharja, dr. Vesno Rutar Grubić, dr. Ksenijo Perković, dr. Iztoka Bončino, dr. Damijana Kreslina, dr. Safeta Penjića, dr. Miho Marklja, dr. Predraga Ljubotino, dr. Borisa Černilca, dr. Luko Šlosarja, dr. Tino Čok in dr. Tilna Smajlo.  Dr. Karmen Drljić in dr. Urianni Merlin, ki sta prav tako pridobili najvišji akademski naziv, ki ga podeljuje univerza, pa se svečanega dogodka nista uspeli udeležiti. 

Na Univerzi na Primorskem je od leta 2003, ko je bila vpisana v sodni register, pa do tokratnega dogodka bilo promoviranih 276 doktorjev znanosti. 

V nadaljevanju so podani naslovi doktorskih disertacij, ki so bile tokrat predstavljene ob podelitvi doktorskih diplom: 

- dr. Petra Furlan je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Krajinski park Sečoveljske soline kot model spodbudnega interaktivnega učnega« pod mentorstvom izr. prof. dr. Nives Kovač in somentorstvom prof. dr. Majde Cencič,

- dr. Karmen Drljić je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Profesionalna vzdržljivost in proaktivnost bodočih pedagoških delavcev« pod mentorstvom doc. dr. Vanje Riccarda Kiswarday in somentorstvom doc. dr. Tine Štemberger,

- dr. Martina Rodela je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Izrazna sredstva medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli« pod mentorstvom izr. prof. dr. Sonje Starc,

- dr. Petra Kolenc je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Trnovski gozd v gospodarsko-političnih in kulturno-socialnih dinamikah treh stoletij (18.-20. stol): med mikrozgodovinsko obravnavo in pisanjem lokalne zgodovine« pod mentorstvom prof. dr. Marte Verginella in somentorstvom prof. dr. Aleksandra Panjeka,

- dr. Klemen Belhar ki je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Narava kot urejevalno načelo in protislovni ideološki diskurz« pod mentorstvom izr. prof. dr. Roka Svetliča,

- dr. Vesna Rutar Grubić je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Zaznavanje in posledice stresa pri vzgojiteljih in učiteljih v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah« pod mentorstvom izr. prof. dr. Tine Kavčič,

- dr. Ksenija Perković je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Družbeni in prostorski vidiki regionalne opredeljenosti in multikulturne identitete - primer Vojvodine« pod mentorstvom prof. dr. Milana Bufona in somentorstvom izr. prof. dr. Mateje Sedmak,

- dr. Iztok Bončina je na UP Fakulteti za turistične študije Turistici zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Sociološki vidik motivatorjev turističnih potovanj v vesolje« pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleksandre Brezovec in somentorstvom izr. prof. dr. Gorazda Sedmaka.

- dr. Damijan Kreslin je na UP Fakulteti za management zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Model vpliva orodij managerjev na ekonomsko donosnost podjetij« pod mentorstvom prof. dr. Mirka Markiča in somentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca,

- dr. Safet Penjić je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »O Terwilligerjevi algebri dvodelnih razdaljno-regularnih grafov« oz. »On the Terwilliger Algebra of Bipartite Distance-regular graphs« pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča,

- dr. Miha Markelj je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Višinska kolonizacija zgornjega dela Selške doline: primer razvoja posestne in populacijske strukture tirolske naselitve iz konca 13. stoletja« pod mentorstvom prof. dr. Dragice Čeč ter somentorstvom dr. Matjaža Bizjaka in doc. dr. Mihe Preinfalka,

- dr. Urianni Merlin je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Učinki raziskovanja svetlobe na razvoj likovnega izražanja predšolskih otrok« oz. »Utjecaj istraživanja svjetlosti na razvoj likovnog izražavanja predškolske djece« pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Duha in somentorstvom prof. dr. Majde Cencič,

- dr. Predrag Ljubotina je na UP Fakulteti za management zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Dejavniki karierne odločitve študentov iz družinskih podjetij« pod mentorstvom prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in somentorstvom doc. dr. Jake Vadnjala,

- dr. Boris Černilec je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Kognitivno-konstruktivistični pristopi pri pouku matematike v homogenih in heterogenih skupinah v osnovni šoli« pod mentorstvom izr. prof. dr. Anne Kožuh in somentorstvom prof. dr. Mare Cotič,

- dr. Luka Šlosar je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv aktivnih video iger na gibalno učenje tenisa v srednjem otroštvu« pod mentorstvom doc. dr. Mateja Plevnika in somentorstvom doc. dr. Uroša Marušiča,

- dr. Tina Čok je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini« pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Petrovčič in somentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož, in

- dr. Tilen Smajla je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Odnos do uvajanja vsebinsko in jezikovno integriranega učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju« pod mentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož in somentorstvom izr. prof. dr. Sonje Rutar.

Deli novico: