SPOZNAJTE KANDIDATE GIBANJA ZA OBČINO PIRAN: Želijo dokazati, da se lahko končno drži besedo in naredi prave stvari

Piran

Za županski stolček v občini Piran se bo na tokratnih volitvah spopadlo kar 13 kandidatov, med njimi Kristijan Cerovac (Gibanje za občino Piran - GZOP). V GZOP si želijo sprememb. Končno. S skupnimi močmi vseh pozitivno mislečih želijo konstruktivno delovati lokalno za lokalce in s tem vrniti lokalni skupnosti odločilen pomen pri sprejemanju odločitev na občinski ravni. Poleg tega želijo dokazati, da se lahko končno drži besedo in naredi prave stvari, ko je govora o nujnih spremembah, za katere je prišel čas že pred štirimi leti.

Prioritete GZOP:

1. Takojšen sprejem finančno vzdržnega in pa proaktivno zastavljenega občinskega proračuna (OP), ki bo skrbno in odgovorno vključeval spremenjene okoliščine v gospodarjenju z omejenimi sredstvi tako, da bo upošteval ljudi, občane in njihove potrebe preko socialnih transferjev za omilitev draginje in pa ohranjanje minimalnega standarda tudi za socialno šibke. Pri slednjem se v GZOP zavedajo, da so določene investicije nujne za sam razvoj občine, a bi le te sprejemali na bolj preudaren in učinkovit način z vključevanjem EU sredstev in to brez postavljanja pred zid, kot je to bilo do sedaj v praksi.

2. Takojšnja priprava na izvedbo enega ključnih dokumentov za razvoj občine, to je občinski prostorski načrt (OPN) in s tem tudi razreševanje stanovanjske stiske predvsem mladih.

3. Takojšen zagon gospodarske in turistične redefinicije v občini (nova delovna mesta) z namenom vzpostavitve ekonomske vzdržnosti in stabilnosti kot pogojev za preživetje, pri čemer posebej izpostavljajo tudi oskrbo z vodo, tako pitno kot industrijsko, (kmetijstvo), saj ta problematika zahteva takojšnjo akcijo na ravni same regije in ne le turistične destinacije.

Foto: Omar Palakovič

V nadaljevanju svoje cilje in načrte predstavljajo kandidati za člane občinskega sveta in sveta krajevne skupnosti Piran, ki Piran živijo in čutijo kot nedeljivo celoto obmorskega srednjeveškega mesta, terasastih vrtov in oljčnikov. Med drugim pravijo, da je srce Pirana multikulturnost, narodnostna raznolikost, ki bolj kot kdaj kličeta po povezovanju in odpiranju dialogov.

Prepoznavnost podobe mesta je namreč presegla meje predstavljivega in množični turizem ter obremenjenost s prometom kopičita dvome o uresničljivosti načrtov za preživetje mesta Piran. Mesta z meščani, mestotvornimi ustanovami, torej šolami, vrtcem, zdravstvenim domom, knjižnico, pošto, muzeji, galerijo, dostojno oskrbo … Pravijo, da "ta prostor, naš življenjski prostor, v katerem je za nas na prvem mestu Piran, Piran kot skupnost, kliče po odgovornem upravljanju".

Foto: Omar Palakovič

- Pomemben vir preživetja in zdravega življenjskega sloga so samooskrbni vrtovi. Vztrajali bodo pri uveljavitvi na občinskem svetu izglasovanega Pravilnika o razpolaganju z obdelanimi stavbnimi zemljišči, piranskimi vrtovi, vinogradi in oljčniki.

- Ustanovitev stanovanjskega sklada ali stanovanjske zadruge vidijo kot najustreznejši način postopnega, kontinuiranega zagotavljanja stanovanj za mlade, za meščane in njih družine. Prioriteta je obnavljanje in revitalizacija obstoječega stanovanjskega fonda, šele naslednji korak naj bodo novogradnje. Vštric s tem se potrebuje lasten kulturno – medgeneracijski center. Gre namreč za edino krajevno skupnost (KS) v občini Piran, ki takšnega prostora za druženja NIMA.  

- OPN z jasno vizijo trajnostnega razvoja, ki temelji na krožni ekonomiji po meri prebivalcev in ohranja prostor za razvoj zelenega, sonaravnega turizma. OPN mora vsebovati asanacijski načrt Pirana – Odlok, ki se ga temu mestu dolguje, da se z njim zavaruje veduto, mestno jedro in javne površine.

Obstoječi osnutek OPN naj zagotavlja pogoje za trajnostno mobilnost s kolesarskimi, peš in morskimi povezavami. Izgradnja dodatnih GH z dovolj parkirnimi prostori, z vzpostavljanjem funkcionalnega, zelenega sistema prometnih povezav z mestom, je prepotreben in nepogrešljiv korak k napredku po meri ljudi, ki tu živimo!

Ker gre za zeleno občino, si prizadevajo, da se naravni podmorski spomenik Rt Madona, piranski polotok s Fieso razglasi za območje Človek in biosfera. Ta UNESCO medvladni raziskovalni program vzpodbuja sožitje ljudi z njihovim naravnim okoljem, temelji na trajnostni rabi naravnih virov, ohranjanju biotske raznovrstnosti in vodnih virov.  

- Transparentno in gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi, preprečevanje korupcije in klientelizma v piranski občini je tema, pred katero si ne gre mašiti ušes. Vključeni in informirani občani sooblikujejo, soodločajo in zaupajo.  

Davorin Petaros z ekipo

Volilna enota 1 - občinski svet

1 DAVORIN PETAROS
2 ZORA MUŽINIĆ
3 IZTOK STRUNA
4 ROMANA KAČIČ
5 LUKA ČIBEJ
6 KATJA ROSA

KS Piran

4 LUKA ČIBEJ
7 IZTOK STRUNA
9 DAVORIN PETAROS
11 NEVENKA KAVČIČ
13 ROMANA KAČIČ
25 ZORA MUŽINIĆ

Foto: Omar Palakovič

Svoje cilje in načrte predstavljajo tudi kandidati za občinski svet in krajevno skupnost Lucija

- Izgradnja vrtca in pregled vseh aktivnosti vključno z investicijskim programom za novi vrtec v Luciji, optimiziranje visoke predračunske vrednosti investicije.

- Obnova cestne infrastrukture in reorganizacija poti javnega prevoza, ki bo sledil potrebam krajanov. Izpostavljajo naslednje primere: Zasnova Šolska ulice in neosvetljeni cesti, kakor tudi brez pločnika, na Forma vivo in cesta Vinjole. Reorganizacija parkirnih mest za lažjo dostopnost krajanom-lastnikom stanovanj.

- Pridobitev tenis igrišč po normalnih in tržno sprejemljivih ter ekonomsko upravičenih pogojih v aktivno upravljanje (primer občine Umag) s ciljem razvoja občinskega športnega parka za dostopno udejstvovanje športnih aktivnosti.

- Ustanovitev medgeneracijskega centra urbane kulture kot javnega zavoda, katerega namen bo spodbujanje potenciala mladih umetnic in umetnikov in dnevni center s programom za starejše občane.

Gabrijel Franca z ekipo

Volilna enota 3 - občinski svet

1 GABRIJEL FRANCA
2 KATJA RADIN
3 TULIJO ŠAV
4 KATJA BLAŽIČ

KS Lucija

9 TULIJO ŠAV
17 GABRIJEL FRANCA
20 KATJA RADIN
21 DINA KOLAR

Foto: Omar Palakovič

Svoje cilje in načrte predstavljajo še kandidati za občinski svet in krajevno skupnost Sečovlje.

- OPN s poudarkom na zaščiti kmetijskih zemljišč in gozdov ter takojšnji ureditvi potrebne kanalizacije in druge nujne gospodarske infrastrukture na podeželju.

- Nova strategija razvoja za vodno in energetsko samooskrbo, zeleno agendo, trajnostni turizem – proizvodnja hrane, soline, klimatska zdravilišča.

- Stimuliranje mladih z odpiranjem delovnih mest in gradnjo stanovanj (občinski sklad, subvencije, EU sredstva).

- Projekt male industrije in obrti (industrijska cona Izola in Dragonja - bivša klavnica).

- Uveljavitev AC povezave - variante: obvoznica Izola, predor baredi, mejni prehod Dragonja.

- Preprečitev izgradnje igrišča za golf.

- Oplemenitev turistične ponudbe s konkretnimi projekti revitalizacije podeželja (na primer KROG).

Borislav Cepuder 

Volilna enota 4 - občinski svet

1 BORISLAV CEPUDER
2 LIČA PRAČEK
3 ANDREJ FRUMEN
4 CLAUDIA FURLANIČ-MACINIĆ
5 SLAVKO MARUŠIČ

KS Sečovlje

27 LIČA PRAČEK

Foto: Omar Palakovič

Cilji in načrti za Portorož:

- celostna ureditev Portoroža, na način urejenega in atraktivnega turističnega mesta,

- nujna vlaganja v turistično infrastrukturo (pločniki, promenade, parkovne ureditve, lokali ...),

- ureditev parkirišč in tranzitnega prometa skozi center Portoroža,

- vzpostavitev turistične atrakcije - vodni park,

- ponovno urejeno organiziranje prireditev na prostem za oživitev mrtvila,

- redefinicija centralne portoroške ploščadi kot centra dogajanja in posodobitev in postavitev stilizirane istrske vasi oziroma Kaštela 2,

- nujna razmejitev dejavnosti in nalog ter obveznosti in organiziranosti TZP in Avditorija v smislu pospeševanja turizma in same promocije in

- aktivno poslovno sodelovanje občinske politike s sobodajalci.

NI SPREMEMB BREZ SPREMEMB. NAREDIMO JIH SKUPAJ. TOKRAT KONČNO!